Taust

Kestlik, säästev, roheline, ökoloogiline, puhas tehnoloogia, taastuv – need mõisted tähistavad inimkonna ajaloos uue ajajärgu algust, mida iseloomustavad kasv ja areng piiratud tingimustes. Kasv väljendub inimkonna arvukuse suurenemises ja paisuvas linnastumises. Arengut väljendab inimeste pidev soov senisest paremale elule.

Üle poole maailma rahvastikust elab linnades. Just linnad on ruumis need kohad, mis koondavad endas suurt sotsiaalset ja majanduslikku kapitali ning samal ajal avaldavad suurt kontsentreeritud mõju keskkonnale. Linnadega kaasneb ka hulk elukvaliteeti pärssivaid sotisaalmajanduslikke probleeme: vaesus, ebavõrdus, hariduse ja terviseteenuste kättesaadavus jne.

Kuigi linnaplaneerimise eesmärk on kavandada füüsilist linnaruumi, peab konkreetsete lahenduste loomisel arvestama nii loodusliku taluvuse, majanduskekskonna arendamise kui ka inimeste eneseteostusega. Seega on ökolinna mõiste märksa laiem kui pelgalt loodusega arvestav kontseptsioon.

2011. aastaks võib maailmas kokku lugeda umbes 100 suuremahulist ökolinnade algatust.
Ökolinnadele võib läheneda kolmel viisil:

  • luuakse looduslikult soodsasse kohta uus linn,
  • ehitatakse olemasolevad linnaosad oluliselt ümber,
  • proovitakse ökolinnade nn rohelisi lahendusi sobitada olemasoleva linnastruktuuriga.

Viimane on sotsiaalselt kõige vastuvõetavam lahendus, kuid pole nii keskkonnatõhus kui mastaapne ümberehitus või uue rajamine.

Ökolinnade peamisteks tunnusteks on elanike väike transpordivajadus, taastuva energia kasutus, keskkonnatõhusad hooned, arenenud ühistransport, suur ehitustihedus, suur rohevõrgustiku osakaal (murukatused, jäätmete taaskasutus, madal süsiniku emissioon jms).

Hoonete ja arenduste rohelisuse hindamiseks on mitmeid ökomärgiseid välja töötatud.

  • Hoonete puhul: BREEAM, EccoEffect, CASBEE, Minergie.
  • Arenduste puhul: BREEAM Communities, LEED Neighbourhood Development. Kõikide ökomärgiste eesmärgiks on tunnustada loovat ja toimivat lähenemist linnade jätkusutlikul arendamisel.

Tuntumad ökolinnad ja arendusepiirkonnad:

  • Araabias: Masdar City
  • Euroopas: Freiburg, Växjö, Thames Gateway
  • Aafrikas: Johannesburg, Kampala
  • Lõuna-Ameerikas: Curitiba, Loja
  • Põhja-Ameerikas: Denver, Seattle, Washington DC, Vancuver, Portland

TED videod ökolinnadest: